Aktiviti


Langkah

Prosedur Pelaksanaan

Catatan
Set induksi
(5 minit)

  1. Pelajar menonton video berkaitan dengan tajuk pelajaran.
  2. Pelajar memberi pandangan terhadap video yang ditonton.
  3. Pelajar diperkenalkan tajuk pelajaran hari ini
Menjana idea
Langkah 1
( 15 minit)
  1. Pelajar  membezakan pengertian dan dalil jual beli dan sewaan berdasarkan slaid yang ditayangkan.
  2. Guru memberi bimbingan kepada pelajar.
  3. Pelajar membaca kembali pengertian dan dalil yang betul.

KBFInterpersonal


Langkah 2
( 40 minit )
Pelajar dibahagi kepada empat kumpulan dan diberi tugasan seperti berikut.

Kumpulan 1
Jelaskan syarat setiap rukun jual beli,dan rukun sewaan

Kumpulan 2
Terangkan jual beli yang dilarang dan tidak sah,dan jual beli yang dilarang tetapi sah,.

Kumpulan 3
Terangkan syarat sah sewaan dan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewaan.

Kumpulan 4
Senaraikan hikmah jual beli dan sewaan.

  1. Pelajar membentangkan hasil kerja mengikut kumpulan.
  2. Pelajar menilai hasil pembentangan kumpulan lain dengan memberikan markah 1 hingga 5.
Guru memberi bimbingan dan penerangan.


Koperatif dan kolaboratif

TMK

KMM
Langkah 3
(15 minit)
Permainan kuiz
pelajar masih dalam kumpulan masing-masing.
Pelajar akan menjawab soalan yang dipaparkan melalui MS powerpoint.


TMK


Penutup
(5 minit)
Guru membuat rumusan
Pelajar diminta menyiapkan latihan  secara individu dan menghantar latihan melalui e-mail

Intrapersonal