Lampiran

Video untuk Set Induksi
Jual beli sewaan

Dalil

Kumpulan ppt

Tajuk : jual  beli dan sewaan.
Nama :
Darjah:
Tarikh :

Jawab semua soalan di  bawah.

1. (a)  Islam menghalalkan jual   beli dan mengharamkan riba.
          i.        terangkan maksud jual beli.
          ii.       nyatakan rukun jual beli secara ringkas.
          iii.      berikan empat syarat  arang yang  boleh dijual  beli.

(b) Islam menegah umatnya menjalankan urusan jual   beli yang dilarang walaupun sah di sisi syarak.
      Jelaskan dua jual   beli yang dilarang tetapi sah.

(c)  Nyatakan hikmat diharuskan jual beli.

2. (a)  pelaksanaan sewa diharuskan dalam Islam.
          Berikan tiga syarat bagi penyewa dan pemberi sewa.

    (b) Sistem muamalat yang dianjurkan oleh Islam mempunyai kelebihan yang tertentu.
Terangkan dua kelebihan muamalat dalam Islam  berbanding dengan sistem muamalat lain.


JAWAPAN:Text Box: HANTAR