Rancangan Mengajar

REKOD PENGAJARAN HARIAN (RPH)


Nama Guru   :     NOR ASMAT HASNAH BINTI RAMLI

Kelas :

  4     CERDAS


Bidang/Tema :

Ulum Syariah/ muamalat
Tarikh      
3 Nov 2011

Tajuk Pelajaran :  
 Jual beli dan sewaan


Jangka masa :
8.00 – 9.00 pagi (60 minit)
Ringkasan Pelajaran:

Pembelajaran mengenai Pengertian jual beli dan sewaan, Hukum-hukum jual beli dan sewaan, Rukun-rukun jual beli dan sewaan, Jenis-jenis jual beli, perkara-perkara yang membatalkan sewaan serta hikmatnya.

Hasil Pembelajaran :

Aras 2 :
      a. Menerangkan secara lisan tentang pengertian dan hukum jual beli dan sewaan
             b. Membezakan antara jual  beli dan sewaan.
             c. Menerangkan jenis-jenis jual beli.
             d. menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewaan.


Objektif :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
  
1.  Menerangkan pengertian, hukum dan dalil jual beli dan sewaan.
2.  Menerangkan syarat setiap rukun jual beli.
3.  Menerangkan syarat sah sewa
4.  Menjelaskan jual beli yang dilarang dan tidak sah
5.  Menerangkan jual beli yang dilarang tetapi sah.
6.  Menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewa.
7.  Menerangkan hikmah jual beli dan sewa.


Pengetahuan Sedia Ada:

Pelajar sudah biasa dengan urusan jual beli.


Isi Kandungan :
v  Pengertian jual beli dan sewaan
v  Hukum jual beli dan sewaan
v  Rukun-rukun jual beli
v  Jenis-jenis jual beli
v  Pekara-perkara yang membatalkan kontrak sewaan
v  Hikmah-hikmah jual beli dan sewaan


Nilai Murni :
v  Bertanggungjawab
v  Bertindak dengan bestari
v  Bertolak ansur
v  Bersabar


Bahan Bantu Belajar :

Internet, Buku Teks, kertas majung, LCD, Laptop


Elemen Pembelajaran Bestari :
Ø  Kemahiran Generik
Ø  Ciri-ciri Pelajar
Ø  Pendekatan Pembelajaran
Ø  Strategi P&P